Kornwachs, K. (2018). Technology assessment as a discipline of technosciences: Mix of methods and modeling. TATuP - Zeitschrift für Technikfolgenabschätzung in Theorie Und Praxis, 27(1), 46–51. https://doi.org/10.14512/tatup.27.1.46